Choose the best answer for the following sentence:

Edward was new on the job, but he quickly fit himself into the _____________ routine of the office.
 

A.

established                

B.

establishing                

C.

establishes               

D.

establish

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...