Choose the best answer for the following sentence:

Edward was new on the job, but he quickly fit himself into the _____________ routine of the office.
 

A.

established                

B.

establishing                

C.

establishes               

D.

establish

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

established

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...