Choose the best answer for the following sentence:

Don’t forget to ____________ in touch while you’re away.

A.

put

B.

keep

C.

make

D.

hold

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

keep

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...