Choose the best answer for the following sentence:

Does jazz hold any _____________ for you?
 

A.

development                  

B.

appeal                         

C.

dependence                      

D.

popularity

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

appeal

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...