Choose the best answer for the following sentence:

Do you think your close friend should ___________ joy and sadness with you?
 

A.

to share  

B.

 share  

C.

sharing  

D.

shared

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 share 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...