Choose the best answer for the following sentence:

“Do you think it'll snow much longer?”

“It _________ to end soon.”
 

A.

may               

B.

should                

C.

is going               

D.

have

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

is going 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...