Choose the best answer for the following sentence:

Do you know an English saying “All work and no ____________ make Jack a dull boy”?
 

A.

game         

B.

pastime              

C.

play               

D.

exercise

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...