Choose the best answer for the following sentence:

“Do you have to buy this hat?”

“No, I ____________. It isn’t necessary.”
 

A.

mustn’t             

B.

won’t            

C.

needn’t           

D.

don’t need

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

needn’t

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...