Choose the best answer for the following sentence:

“Do you have to buy this hat?”

“No, I ____________. It isn’t necessary.”
 

A.

mustn’t             

B.

won’t            

C.

needn’t           

D.

don’t need

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...