Choose the best answer for the following sentence:

“Did you walk home by yourself last night?”

''Yes, I did. But I guess I __________.''
 

A.

mustn’t have            

B.

may not have

C.

mustn’t              

D.

shouldn’t have

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

shouldn’t have

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...