Choose the best answer for the following sentence:

Did you see that fascinating wildlife programme _____________ television last night?
 

A.

on  

B.

at  

C.

in   

D.

by

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

on

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...