Choose the best answer for the following sentence:

“Did you stay home last night?”

“Yes, but I ____________ dancing.”
 

A.

would rather go                 

B.

would rather have gone

C.

would go                   

D.

would rather gone

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...