Choose the best answer for the following sentence:

“Did you stay home last night?”

“Yes, but I ____________ dancing.”
 

A.

would rather go                 

B.

would rather have gone

C.

would go                   

D.

would rather gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

would rather have gone

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...