Choose the best answer for the following sentence:

Could you please give me a/an ________ with the cooking?

A.

hand

B.

head

C.

arm

D.

finger

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hand

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...