Choose the best answer for the following sentence:

Congratulations. I just saw your car _____________ in the evening paper. It will surely make you a fortune.
 

A.

advertisements                  

B.

advertising

C.

advertised                      

D.

advertise

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...