Choose the best answer for the following sentence:

Can you play any ___________ instrument?
 

A.

music                   

B.

musical                      

C.

musically                   

D.

musician

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

musical

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...