Choose the best answer for the following sentence:

“Can I help you?”

“Yes, I’m interested ___________ buying a pair of boots.”
 

A.

in 

B.

on  

C.

for  

D.

by

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

in

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...