Choose the best answer for the following sentence:

By the time you _______________ this note, I _______________ for hours and I _______________ halfway home.

 

A.

will receive - will have been driving - will be

B.

receive - have been driving - will be

C.

receive - will have been driving - will be

D.

received - have been driving - am

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

receive - will have been driving - will be

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...