Choose the best answer for the following sentence:

By the end of next year, George _____________ English for two years.

A.

will have learned               

B.

will learn                 

C.

has learned              

D.

would learn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

will have learned

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...