Choose the best answer for the following sentence:

By the end of next year, George _____________ English for two years.

A.

will have learned               

B.

will learn                 

C.

has learned              

D.

would learn

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...