Choose the best answer for the following sentence:

Before you asked, the letter _______________ .
 

A.

was written         

B.

had been written
 

C.

had written           

D.

has been written

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had been written

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...