Choose the best answer for the following sentence:

Before the end of the term, I ________________ all the required reading.

 

A.

was finished by                     

B.

had been finished by

C.

had finished                    

D.

had been finished

 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...