Choose the best answer for the following sentence:

Before the end of the term, I ________________ all the required reading.

 

A.

was finished by                     

B.

had been finished by

C.

had finished                    

D.

had been finished

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

had finished

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...