Choose the best answer for the following sentence:

At present the school cannot _________ to buy all the computers it needed.
 

A.

afford                    

B.

have                

C.

risk                   

D.

have enough

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

afford

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...