Choose the best answer for the following sentence:

At present the school cannot _________ to buy all the computers it needed.
 

A.

afford                    

B.

have                

C.

risk                   

D.

have enough

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...