Choose the best answer for the following sentence:

At 5pm every day, we  ________________ for our evening classes.

 

A.

end                    

B.

set                        

C.

prepare                 

D.

 leave

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

set 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...