Choose the best answer for the following sentence:

Asia and Africa are the two biggest _____________.
 

A.

cities                  

B.

capitals                     

C.

countries                  

D.

continents

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

continents

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...