Choose the best answer for the following sentence:

As he hated ________________, he decided to desert.
 

A.

the life of army   

B.

life in the army

C.

 life of the army              

D.

the army of life

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

life in the army

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...