Choose the best answer for the following sentence:

“Are you interested in scuba diving?”

''Very. Undersea life is ______________."

A.

 fascinated                  

B.

fascinating

C.

being fascinating                   

D.

being fascinated

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...