Choose the best answer for the following sentence:

“Are you going camping this weekend?”

“Yes, but I have so much work to do that I ____________ stay home.”
 

A.

may have           

B.

will

C.

should 

D.

have to

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...