Choose the best answer for the following sentence:

“Are you going camping this weekend?”

“Yes, but I have so much work to do that I ____________ stay home.”
 

A.

may have           

B.

will

C.

should 

D.

have to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

should

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...