Choose the best answer for the following sentence:

Although the pilot was badly hurt, he _____________ explain what had happened.

A.

can

B.

could able

C.

was able to

D.

wasn't able to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

was able to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...