Choose the best answer for the following sentence:

 Although many women work in this company, they have achieved ______________ of success.

 

A.

varying degrees

B.

varied degrees

C.

various level

D.

varying forms

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

varying degrees

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...