Choose the best answer for the following sentence:

 Although many women work in this company, they have achieved ______________ of success.

 

A.

varying degrees

B.

varied degrees

C.

various level

D.

varying forms

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...