Choose the best answer for the following sentence:

After I ________________ lunch, I looked for my bag.

A.

had              

B.

had had              

C.

have has                  

D.

have had

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had had

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...