Choose the best answer for the following sentence:

After a lot of difficulty, he ____________ to open the door.
 

A.

managed                 

B.

succeeded                       

C.

obtained                    

D.

realised

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

managed 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...