Choose the best answer for the following sentence:

Actually, today I feel ___________ than I did yesterday.
 

A.

bad                  

B.

worst                   

C.

worse                 

D.

the worst

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

worse

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...