Choose the best answer for the following sentence:

A table used for writing is called __________________________.
 

A.

table-writing                 

B.

a writing table
 

C.

a written table                  

D.

a table writing

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a writing table

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...