Choose the best answer for the following sentence:

A penalty shot is _______________ when a major foul is committed inside the 5-meter line.

 

A.

prevented                  

B.

awarded                  

C.

committed                 

D.

ranged

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...