Choose the best answer for the following sentence:

A penalty shot is _______________ when a major foul is committed inside the 5-meter line.

 

A.

prevented                  

B.

awarded                  

C.

committed                 

D.

ranged

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

awarded

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...