Choose the best answer for the following sentence:

A mouse is a hand - held control that lets you point to and selects items on the ___________.
 

A.

hardware            

B.

 software                 

C.

 CPU                

D.

 screen

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...