Choose the best answer for the following sentence:

A mouse is a hand - held control that lets you point to and selects items on the ___________.
 

A.

hardware            

B.

 software                 

C.

 CPU                

D.

 screen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 screen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...