Choose the best answer for the following sentence:

A leg injury prevented the footballer from active ______________ in the final tournament.
 

A.

participate                  

B.

participant                     

C.

participation                  

D.

participatory

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...