Choose the best answer for the following sentence:

A goalie who aggressively fouls an attacker in position to score can be charged with a _____________ shot for the other team.
 

A.

penalty                      

B.

preventing                    

C.

scoring                      

D.

ranging

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...