Choose the best answer for the following sentence:

A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book ____________.
 

A.

review                  

B.

reviewing                 

C.

reviewer                   

D.

reviewed

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...