Choose the best answer for the following sentence:

A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book ____________.
 

A.

review                  

B.

reviewing                 

C.

reviewer                   

D.

reviewed

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

review

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...