Choose the best answer for the following sentence:

A beauty contest is a competition based largely ______________  the beauty of the

contestants’ physical appearance.

 

A.

on                             

B.

 among                 

C.

under                   

D.

 from

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...