Choose the best answer for the following sentence:

A beauty contest is a competition based largely ______________  the beauty of the

contestants’ physical appearance.

 

A.

on                             

B.

 among                 

C.

under                   

D.

 from

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

on

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...