Choose the best answer for the following sentence:

A ____________ is a book, film, or play that tells an exciting fictional story about something such as criminal activities or spying.
 

A.

non-fiction                      

B.

science                       

C.

thriller                   

D.

romance

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...