Choose the best answer for the following sentence:

A ____________ is a book, film, or play that tells an exciting fictional story about something such as criminal activities or spying.
 

A.

non-fiction                      

B.

science                       

C.

thriller                   

D.

romance

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thriller

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...