Choose the best answer for the following sentence:

_______________ you please send me an application form?

A.

Could you              

B.

Are you able

C.

Can you able to               

D.

Able you

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Could you

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...