Choose the best answer for the following sentence:

_______________ you please send me an application form?

A.

Could you              

B.

Are you able

C.

Can you able to               

D.

Able you

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...