Choose the best answer for the following sentence:

___________________ is a sport in which two or more people perform complicated and carefully planned movements in water in time to music.

 

A.

Rowing              

B.

Windsurfing                

C.

Diving                  

D.

Synchronized swimming

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...