Choose the best answer for the following sentence:

______________ the rain, we had a barbecue.
 

A.

Although                

B.

In spite of                   

C.

Though                          

D.

Even though

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

In spite of 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...