Choose the best answer for the following sentence:

__________ Bay of Biscay lies to ___________ west of France.
 

A.

The / the                  

B.

Ø / a                       

C.

A / the                 

D.

A / Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The / the

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...