Choose the best answer for the following sentence:

____________ a game in which two teams use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net without allowing the ball to touch the ground.

A.

Volleyball                     

B.

Basketball                    

C.

Football                     

D.

Hurdles

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...