Choose the best answer for the following sentence:

____________ a game in which two teams use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net without allowing the ball to touch the ground.

A.

Volleyball                     

B.

Basketball                    

C.

Football                     

D.

Hurdles

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Volleyball

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...