Choose the best answer for the following sentence:

____________ are exploring whether organ transplant drugs made by Roche and Novartis increase the risk of an often-fatal neurological disease.
 

A.

Operators                     

B.

Calculators                      

C.

Monitors                       

D.

Regulators

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Regulators

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...