Choose the best answer for the following sentence:

______________ is a chemical used to kill insects that damage crops.
 

A.

Pesticide                     

B.

Fertilizer                  

C.

Medicine                  

D.

Substance

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...