Choose the best answer for the following sentence:

___________ she possesses such business acumen, she was able to regain control of the company.
 

A.

Despite              

B.

Even though

C.

Because             

D.

For

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Because 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...