Choose the best answer for the following sentence:

____________ the right to limit quantities on all items.
 

A.

Daily reserve               

B.

Reserve often

C.

Always reserve               

D.

Reserve generally

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...