Choose the best answer for the following sentence:

____________ you remember what you were doing at this time yesterday?
 

A.

Can  

B.

Must  

C.

May 

D.

Should

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Can

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...