Choose the best answer for the following sentence:

______________ every industry in our modem world requires the work of engineers.
 

A.

Wholly            

B.

Hardly               

C.

Only                  

D.

Virtually

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...