Choose the best answer for the following sentence:

______________ every industry in our modem world requires the work of engineers.
 

A.

Wholly            

B.

Hardly               

C.

Only                  

D.

Virtually

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Virtually

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...