Choose the best answer for the following sentence:

______________ the money, they began quarrelling about how to divide it.
 

A.

Have found              

B.

Found
 

C.

Having found            

D.

  Finding

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Having found   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...