Choose the best answer for the following sentence:

_____________ the museum, we decided to have lunch in the park.A.

Visited             

B.

Having visited
 

C.

Have visited          

D.

Visiting

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Having visited

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...